Informácie

Všeobecné obchodné podmienky užívania SMART GURU

Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa webstránky SmartGuru.sk, ktorá umožňuje svojim Užívateľom prezentovať a propagovať služby v oblasti vzdelávania, športu, umenia, zdravého životného štýlu a starostlivosti o telo. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi, uzatvorenými medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a GURU v súvislosti s poskytovaním služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a GURU. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a GURU týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.



1. Definícia pojmov



Pojmy zadefinované v tejto časti sa vykladajú v súlade s ich definíciou v celých Všeobecných podmienkach, ako aj ostatných dokumentoch zverejnených na SmartGuru



- SmartGuru – je webová stránka www.smartGURU.sk , na ktorej sú prezentované služby vybraných subjektov z oblasti vzdelávania, športu, umenia, zdravého životného štýlu a starostlivosti o telo. Stránka ponúka dva druhy profilov, jeden pre Užívateľov služieb a druhý pre poskytovateľov služieb tzv. GURU. Zároveň SmartGuru umožňuje priamu komunikáciu medzi Užívateľmi a GURU.


- Prevádzkovateľ – Prevádzkovateľom SmartGuru je spoločnosť: SmartGuru s.r.o., IČO: 50 884 573, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39991/T


- Odberateľ noviniek – Odberateľom noviniek je každá osoba, ktorá udelí Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním informácií o novinkách na SmartGuru prostredníctvom emailových správ.


- Užívateľ – Užívateľom je každá osoba, ktorá sa zaregistrujem na SmartGuru ako Užívateľ


- GURU – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodne pre využitie niektorého z balíčkov ponúkaných Prevádzkovateľom, a to za účelom prezentácie a propagácie svojich služieb, alebo služieb svojich zamestnancov, zmluvných partnerov.


- Balíček – balíček je druh profilu určený pre GURU, ktorý v závislosti do typu obsahuje vybraný druh služieb a nastavení stanovených pre profil GURU.


- Cena Služby – je cena je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Prevádzkovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. Všetky ceny sú bez DPH.


- VOP – Všeobecné obchodné podmienky sú podmienky používanie SmartGuru, ktoré sú záväzné pre všetkých Užívateľov a GURU.



2. Registrácia a Užívateľské konto


Aby mal Užívateľ možnosť využívať služby poskytované na SmartGuru.sk. musí sa zaregistrovať, pričom pri registrácii je povinný uviesť všetky údaje pravdivo a úplne.


Registrácia Užívateľa je zadarmo.


Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári príde e-mail „Potvrdenie registrácie“ čím dochádza k uzavretiu zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom možnosti je skončenia sú upravené nižšie.


Vyplnením registračných údajov, zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a kliknutím na tlačidlo „Registrovať ma“ dáva Užívateľ bezvýhradný súhlas s týmito VOP.


Každý Užívateľ môže mať na SmartGuru pre jednu emailovú adresu, resp. v prípade právnickej osoby pre jedno IČO len jedno Užívateľské konto. V prípade zistenia duplicity je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť konto, ktoré bolo zaregistrované neskôr.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutný čas zablokovať konto Užívateľa v prípade, že ohľadom registrácie, alebo spôsobu využívania služieb vzniknú nejasnosti. V čase zablokovania konta Užívateľ nemôže využívať služby SmartGuru.


Výhodou registrácie Užívateľa na SmartGuru je najmä možnosť využívať vlastnú administratívnu zónu/profil, odoberať oznámenia o nových udalostiach, článkoch, lekciách. Registrovaný Užívateľ má možnosť označiť svojich obľúbených GURU, prihlásiť sa na lekcie, pridávať hodnotenia a ďalšie.



3. Registrácia GURU a druhy ponúkaných služieb



Každý kto má záujem na SmartGuru vystupovať a prezentovať svoje služby ako GURU je povinný sa zaregistrovať, pričom registrácia je možná len spolu so zakúpením jedného z GURU balíčkov, ktorých presná špecifikácia je dostupná na SmartGuru v sekcii GURU balíčky. Aktuálne je možné zakúpiť Balíček GURU, Balíček GURU+, Balíček SPOLOČNOSŤ, Balíček SPOLOČNOSŤ+..

Registrácia GURU je realizovaná prostredníctvom interaktívneho formulára. Údaje vo formulári je nutné vyplniť pravdivo a úplne. Rozsah údajov závisí od druhu a rozsahu služieb, ktoré má GURU záujem ponúkať prostredníctvom SmartGuru a je plne na jeho rozhodnutí v akom rozsahu formulár a ponúkané služby vyplní. Výnimku tvoria polia označené znakom hviezdičky, ktorých vyplnenie je povinný a pre registráciu nevyhnutné.. Prevádzkovateľ nezodpovedá za rozsah vyplnených služieb, ktoré chce GURU prostredníctvom SmartGuru ponúkať Užívateľom.


Rozsah ponúkaných služieb/lekcií/kurzov je možné meniť aj počas platnosti registrácie, a to v rámci limitov nastavených v závislosti od druhu zakúpeného Balíčku.


GURU vyplnením údajov zodpovedá za ich správnosť. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ dozvie o tom, že niektoré zo zverejnených údajov sú nepravdivé alebo zavádzajúce, je oprávnený takéto údaje z profilu GURU odstrániť, o čom bude vlastníka profilu informovať.


GURU profil sa stane verejne viditeľným až po uhradení poplatku na základe vystavenej predfaktúry za konkrétny Balíček. Do momentu uhradenia je profil viditeľný len pre jeho majiteľa.


Pokiaľ sa GURU rozhodne, že má záujem zmeniť Balíček je povinný o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa. V prípade na prechod na Balíček vyššieho stupňa je GURU povinný uhradiť cenu príslušného Balíčka. V prípade prechodu na Balíček nižšieho stupňa sa rozdiel ceny Balíčkov nevracia.


Prevádzkovateľ poskytuje aj iné služby týkajúce sa obsahu profilov, ako napríklad: Copywriter, videospoty, PR články a ďalšie, pričom podmienky využitie týchto služieb budú zverejnené na SmartGuru.


Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za kvalitu služieb poskytovaných zo strany GURU, ako ani za služby GURU, ktoré neboli prezentované na profile GURU. Prevádzkovateľ rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pri poskytovaní služby zo strany GURU.



4. Ukončenie registrácie/zrušenie konta



Užívateľské konto je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním emailu na podpora@smartguru.sk . Profil bude zrušený do 30 dní odo dňa doručenie emailovej žiadosti o zrušenie profilu. Po zrušení profilu zostávajú zachované údaje uložené na profile po dobu 90 dní a následne sú automaticky zmazané.


Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľské konto v prípade, že zo strany Užívateľa dôjde k porušenie VOP.


Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa registrácie profilu, a to bez akejkoľvek sankcie.


V prípade neuhradenia predfaktúry dôjde zo strany Prevádzkovateľa k vymazaniu profilu, a to do 30 dní odo dňa vystavenia predfaktúry. Opätovná registrácia užívateľa tým nie je dotknutá.


5. Platba za služby



V prípade využívania platených služieb SmartGuru sa Užívateľ, resp. GURU zaväzuje uhradiť cenu za užívanie stanovenú Prevádzkovateľom. Cenník jednotlivých služieb je zverejnený na stránke SmartGuru.sk.


Prevádzkovateľ vystaví objednávateľovi Balíčka predfaktúru, ktorú mu zašle bezodkladne po obdržaní objednávky Balíčka. GURU je povinný uhradiť predfaktúru, nakoľko úhrada predfaktúry podmieňuje zverejnenie profilu GURU pre Užívateľov SmartGuru.


Platby sa vykonávajú bankovým prevodom na č.ú: SK9783 3000 0000 400 300 1234 vedený v Fio banka-, a.s. O vykonaní platby vydá Prevádzkovateľ platcovi príslušný daňový doklad.



6. Úprava duševného vlastníctva a práv týkajúcich sa obsahu profilov



SmartGuru obsahuje užívateľmi generovaný obsah, napríklad obrázky, fotografie, video a iné audiovizuálne materiály (ďalej len "Užívateľský obsah"). Prevádzkovateľ nekontroluje Užívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek.


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských práv a iných práv duševného vlastníctva zo strany Užívateľov alebo GURU. Užívateľ ako aj GURU je povinný nahlásiť podozrenie na porušenie práv duševného vlastníctva.


Užívateľ ako aj GURU nesú právnu zodpovednosť za fotografie, video materiály a iné audiovizuálne materiály použité v ich profiloch. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky.


Pri nahrávaní fotografií musí mať Užívateľ/GURU všetky práva k danému obrázku, videu alebo inému audiovizuálnemu materiálu zverejnenému v profile.



7. Pravidlá správania sa Užívateľov a GURU



Užívateľ/GURU je oprávnený využívať SmartGuru v súlade VOP ako aj v súlade Balíčkom, ktorý si zakúpil.


Na profiloch je povolené zverejňovať a propagovať služby a produkty tretích osôb, pričom majiteľ profilu nesie plnú zodpovednosť za zverejňovaný obsah.


Medzi Užívateľom a GURU môže prebiehať priama komunikácia prostredníctvom profilom na SmartGuru. Užívateľ môže kontaktovať GURU ohľadom dotazu na poskytované služby bez obmedzení. GURU je oprávnený kontaktovať priamo Užívateľa na jeho profile ohľadom poskytovaných služieb a produktov.


Užívateľ/GURU sa zaväzujú, že budú dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri vzájomnej komunikácii.


GURU je oprávnený zverejňovať na svojom profile odkazy na web stránky , ktoré propagujú jeho služby, alebo služby jeho zamestnávateľa. Odkazy na iné web stránky môže Prevádzkovateľ odstrániť aj bez predchádzajúceho upozornenia.



8. Oprávnenia Prevádzkovateľa



Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie pravidiel používania SmartGuru.


Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti oprávnený preverovať správnosť údajov zverejňovaných v jednotlivých profiloch, pričom je oprávnený overovať správnosť a pravdivosť údajov aj u tretích osôb.


Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah zverejnený na profiloch pre účely propagácie SmartGuru.


Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať plánovanú technickú odstávku SmartGuru v trvaní do 48 hodín, pričom o tejto bude vždy vopred informovať Užívateľov aj GURU. Toto ustanovenie sa netýka neočakávaných technických problémov, ktoré sa Prevádzkovateľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšom možnom čase.



9. Minimálne normy kvality príspevkov a podmienky zverejňovania obrázkov a videa na profiloch



Každý Užívateľa GURU sa zaväzujú, že budú dodržiavať pri pridávaní, príspevkov, komentárov alebo akýchkoľvek iných textov na svoje profily pravidlá gramatiky Slovenského jazyka, ako aj zásady slušného správania sa a nebudú zverejňovať akékoľvek vulgárne výrazy, nenávistné , rasistické alebo akokoľvek inak urážajúce príspevky. Za každý príspevok zodpovedá vlastník profilu, pričom Prevádzkovateľ nenesie za zverejňované príspevky žiadnu zodpovednosť.


Pokiaľ sa Prevádzkovateľ dozvie o príspevku, ktorý porušuje pravidlá VOP, je oprávnený ho upraviť alebo odstrániť z profilu.


Zverejňovanie obrázkov alebo videa na profiloch zriadených na SmartGuru sa riadi nasledovnými podmienkami. Pri zverejnení obrázku alebo videa musia byť vysporiadané autorské práva.


Pridávané obrázky musia byť minimálne v rozlíšení 1024x768px a videá najmenej v rozlíšení 360p. Veľkosť jednotlivých súborov je limitovaná pri obrázkoch na 4MB.



10. Reklamácia poskytovaných služieb



Reklamáciu poskytovaných služieb je možné realizovať v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na web stránke SmartGuru.sk



11. Používanie Cookies



Pre optimalizáciu webovej stránky používa Prevádzkovateľ súbory cookies. Prezeraním stránky alebo zatvorením tohto okna súhlasíte s politikou používania týchto súborov. Pri používaní webovej stránky SmartGuru nie sú zaznamenávané žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné jednotlivé osoby identifikovať.


Všetky informácie sú anonymné. Pohyb po stránke je zaznamenávaný pre získanie lepšieho prehľadu o tom, ako je stránka SmartGuru využívaná a za účelom vylepšenia jej obsah a funkčnosti.


Pri prvej návšteve webovej stránky SmartGuru.sk budete požiadaný o prijatie súborov cookies. Doporučujeme súbory cookies prijať. Pokiaľ bude používanie súborov cookies odmietnuté, nebude možné využívať všetky funkcie webovej stránky SmartGuru.sk.


Súbory cookies sa samé vymažú po niekoľkých mesiacoch (podľa nastavenia prehliadača). Automaticky sa však aktualizujú vo chvíli, keď je znova navštívená webovú stránka SmartGuru.sk


SmartGuru používa aj cookies tretích strán ako Google analytics a Facebook. Pre podobnejšie informácie o daných cookies odporúčame oboznámiť sa s podmienkami cookies na stránkach Google a Facebook.



12. Ochrana osobných údajov



Užívateľ /GURU odoslaním svojich osobných údajov berie na vedomie, že Prevádzkovateľ tieto údaje bude spracovávať pre účely plnenia uzavretého zmluvného vzťahu a za účelom poskytovania služieb, a to v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov. Užívateľ/GURU týmto vyhlasuje, že bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o svojich právach, ako dotknutej osoby a o rozsahu a spôsobe spracovania osobných údajov.


V prípade zániku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom SmartGuru.sk a registrovaným Užívateľom/GURU je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu poskytnutých osobných údajov.


Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.


Bezpečnosť osobných údajov, ako aj SmartGuru je zabezpečovaná taktiež používaním webového SSL certifikátu 128bit.



13. Podpora/Helpdesk



Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľom/GURU podporu v prípade problémov alebo otázok súvisiacich so SmartGuru na emailovej adrese podpora@smartguru.sk alebo telefónnom čísle: +421 951 693 512. Helpdesk bude k dispozícii v pracovný dňoch od 08:00 do 17:00. Všetky podnety bude Prevádzkovateľ riešiť v najkratšej možnej dobe s ohľadom na svoje kapacitné možnosti a závažnosť jednotlivých podnetov.



14. Záverečné ustanovenia



Prevádzkovateľ je oprávnený VOP jednostranne meniť, pričom prípadné zmeny budú oznámené všetkým Užívateľom SmartGuru. Pokračovaním vo využívaní SmartGuru prejavuje Užívateľ/GURU súhlas s VOP. V prípade nesúhlasu so zmenami VOP je Užívateľ/GURU oprávnený v lehote 15 dní odstúpiť od zmluvy, t.j. zrušiť svoj profil a žiadať vrátenie pomernej časti zaplatenej ceny Balíčka.


Všetky právne vzťahy týkajúcej sa SmartGuru sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou. Ak nebude možné vyriešiť spor dohodou rozhodne o ňom príslušný súd Slovenskej republiky.


Kontrolnými orgánmi, na ktoré sa možno obrátiť so sťažnosťami a podnetmi, sú miestne príslušné živnostenské úrady, v ktorých pôsobnosti je kontrola dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, ďalej Úrad pre ochranu osobných údajov, v ktorého pôsobnosti je dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, a napokon Slovenská obchodná inšpekcia, v ktorej pôsobnosti je o. i. dozor nad dodržiavaním právnych predpisov ochrany spotrebiteľa.


Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným alebo neúčinným, takáto neplatnosť nemá vplyv na ostatné ustanovenia VOP a bude Prevádzkovateľom nahradené v čo najkratšom, čase novým ustanovením.


Žiadna časť týchto VOP nesmie byť kopírovaná ani žiadnym spôsobom šírená bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.


Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa: 01.07.2017