Informácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK SMART GURU

Čl. 1


Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou SmartGuru s.r.o., IČO: 50 884 573, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39991/T na web stránke smartguru.sk.


Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Prevádzkovateľa aj Užívateľov.


Týmto reklamačným poriadkom Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.


Čl. 2


Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť SmartGuru s.r.o., IČO: 50 884 573, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39991/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“).


Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Prevádzkovateľom zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Užívateľ“). V súlade s VOP je pod Užívateľom myslený tak Užívateľ ako aj GURU.


Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ (fyzická osoba), ktorý využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.


Službou sa rozumejú služby ponúkané Prevádzkovateľom, a to Služby zriadenia a poskytnutia profilu na stránke smartguru.sk a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetov podnikania Prevádzkovateľa zapísaných v obchodnom registri.


Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.


Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.


Čl.3


Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba ponúkaná Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.


Prevádzkovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Užívateľovi.


Čl. 4


Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
– na kvalitu poskytovanej služby,
– na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Prevádzkovateľa.


Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.


Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Užívateľ uplatniť:
a. písomne na adrese Prevádzkovateľa,
b. e-mailom na helpdesku alebo obchodnom oddelení Prevádzkovateľa,
c. osobne v sídle Prevádzkovateľa.
Konkrétne kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.


Pri uplatnení reklamácie Užívateľ vyplní reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.


Reklamačný protokol Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, prípadne e-mailom na adresu Prevádzkovateľa alebo ju uplatní osobne v sídle Prevádzkovateľa.


Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili
a. okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
b. neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
c. ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.
Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Prevádzkovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Prevádzkovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.


Čl.5


Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Prevádzkovateľa Užívateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.


Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Prevádzkovateľ Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e- mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


Prevádzkovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.


Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.


O vybavení reklamácie vydá Prevádzkovateľ Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.


O vybavení reklamácie informuje Prevádzkovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Prevádzkovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii.


Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.


Čl. 6


Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Prevádzkovateľ.


Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:
- ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady,
- ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
- ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,
- Prevádzkovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).


Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.


Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
- odstránením vady poskytovanej služby,
- vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)
- vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie.


V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Prevádzkovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim Užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby.


Čl. 7


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2017.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.


jf rolex gmt master ii 116758 rolex calibre 2813 mens hands and markers reddit model hunt for short.rolex swiss replicacasio.com tightly keep to these beautiful coupled with geeky ideals each follow.